ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Go down

ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Нед 09 Дек 2007, 9:10 pm

Експертен съвет по устройство на територията към Главния архитект Община Варна назначен със Заповед N4695/27.11.2008г. и допълнена със Заповед N4910/10.12.2008г.

Архив Заповеди:

Състав според ЗУЧК 26.03.2008г:
Заповед допълнение 03.07.2008г:
Заповед отмяна състав на съвет 30.10.2008г:


Най-нови промени в ЕСУТ Община Варна - отмененПостоянни комисии на Общински съвет
"АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА"


1. Владимир Велчев Тонев - председател
2. Валерия Александрова Ангелова
3. Веселин Христов Данов
4. Пламен Георгиев Войков
5. Данчо Симеонов Симеонов
6. Димитър Йорданов Атанасов
7. Йорданка Милева Несторова
8. Красимир Минков Маринов
9. Красимир Милчев Симов
10. Красимир Тодоров Узунов
11. Николай Купенов Пашов
12. Николай Филев Джагаров
13. Снежана Николова Донева
14. Стелиян Георгиев Севастиянов
15. д-р Янко Петров Станев


Последната промяна е направена от арх. Калина Павлова на Пон 09 Фев 2009, 7:44 pm; мнението е било променяно общо 32 пъти

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

НОВ СЪСТАВ НА ЕСУТ

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Сря 09 Яну 2008, 1:26 pm

Предстои Заповед на Кмета на Община Варна, определяща новия състав на ЕСУТ към Главния архитект на Община Варна, както и състав на ЕСУТ по Закона за Черноморието.

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Писане by nona on Пон 06 Апр 2009, 6:37 pm

Тази методика е на 12 години и касае текстове от ЗТСУ и ППЗТСУ, имаме си ЗУТ: Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) В общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение въз основа на конкурс. За главни архитекти се назначават лица с придобита пълна проектантска правоспособност или които имат необходимия стаж за придобиването й.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звената по ал. 6 и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Главният архитект на общината координира и контролира дейността на главните архитекти на райони.
(4) Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен съвет по устройство на територията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Кметът на общината организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа, регистър на всички решения за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) В структурата на общинската администрация и на администрацията на района се създават звена за изпълнение на функциите и задачите по този закон.
Чл. 6. (1) Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, областните и общинските (районните) експертни съвети по устройство на територията извършват консултативна и експертна дейност.
(2) В състава на експертните съвети по ал. 1 могат да се включват и специалисти извън администрацията, към която са създадени.
(3) За работата на експертните съвети по ал. 1 могат да се предвиждат средства по съответните бюджети.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Специализираните експертни съвети по устройство на териториите, свързани с отбраната и сигурността на страната :
1. извършват експертиза на инвестиционните проекти;
2. приемат инвестиционни проекти;
3. (изм. доп. ДВ бр. 33/2008 г.) изпълняват други дейности, възложени от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Условията и редът за работа на експертните съвети се уреждат със заповед на органа, който ги назначава.

nona

Брой мнения : 6
Registration date : 07.05.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Пон 06 Апр 2009, 11:07 pm

В Заповедта на кмета за ЕСУТ обаче не пише никакви срокове, в които ЕСУТ да разглежда и да се произнася по проектите !
А в тази Методика са поставени срокове и много други пояснения и точни правила.
Методиката фигурира в списъка на действащите нормативни документи на сайта на МРРБ.

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Вто 07 Апр 2009, 8:14 pm

Какво мислите за това?

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Писане by nona on Вто 14 Апр 2009, 2:06 pm

От 10.04.2009 са в сила доста нови текстове в ЗУТ, касаещи реда, сроковете и т.н. за процедиране на устройствени планове при различни хипотези на създаването или изменението им. Там има срокове за разглеждане, произнасяне и решения, които са приоритет на Общински съвет, Кмет, Главен архитект, ЕСУТ или РЕСУТ. От чл.124 до 136 вкл. Ето линк към целия закон с последните изменения :
http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/74310.html

Ето и малка извадка за илюстрация:
Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Заповедта на кмета на общината за изработване на подробен устройствен план се съобщава с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия, предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". Обявлението се разгласява по реда на ал. 1. По този ред се съобщават и проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 2 не се обнародва в "Държавен вестник", а се съобщава на заинтересуваните лица.
(4) Процедурите по ал. 2 и 3 не се изпълняват за работен устройствен план, който съответства на действащ подробен устройствен план.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В едномесечен срок от обявлението по ал. 2 или от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектите за подробни устройствени планове по ал. 2 подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията, освен в случаите по ал. 13.
(6) Съгласуването на проектите за подробни устройствени планове от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, се извършва по реда на чл. 121, ал. 2.
(7) В едномесечен срок след изтичане на сроковете по ал. 5 проектите заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се приемат от общинския експертен съвет.

nona

Брой мнения : 6
Registration date : 07.05.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Вто 14 Апр 2009, 11:44 pm

Да знам това, но то касе срокове след приемането на плана от ЕСУТ.
Чудесно изнасяте информацията.

Аз имам сега случаи на отказ на приемане на плана от ЕСУТ, но нямам предоставен протокол за това вече 5 месеца.
А за да се разгледа проекта преди това чакахме пак 5 месеца?!

Не е регулиран редът на действие на самия ЕСУТ, а не на останалата администрацията след приемане на плановете.

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: ЕСУТ Варна, Комисия по арх. към Общински съвет

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите