Общо събрание 14 юни 2008, Промени в Устава

Go down

Общо събрание 14 юни 2008, Промени в Устава

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Вто 10 Юни 2008, 7:36 pm

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
на работната група

ЗА ПРОМЕНИ В ДЕЙСТВАЩИЯ УСТАВ НА САБ

(за обсъждане в УС на САБ на 09-10.05.2008)
Част І. Общи положения

Чл. 1. ал. (1) - отпада „на архитекти, независимо от дейността им”.
ал. (4) САБ извършва със собствено имущество, сили и средства допълнителна стопанска дейност, регламентирани от настоящия Устав.

Част V І. Цели и средства за постигането им

Чл. 13. В своята дейност САБ се ръководи от следните цели:
1. Да разработва, защищава и утвърждава в практиката съвременните архитектурни идеи и ценности.
2. Да съдейства за устойчивото развитие на архитектурната среда, селищата и териториите.
3. Да съдейства за съхраняване и развитие на българската културна идентичност и културното ни наследство.
4. Да участва в развитието на законовата и нормативна уредба, свързана с архитектурата и устройственото планиране .
5. Да защищава и подпомага творчески, професионално и социално своите членове; да развива и подпомага техните контакти помежду им и с архитектите от други страни.
6. Да развива архитектурната култура в обществото и формира активна обществена нагласа към архитектурата.

Чл. 14. За постигане на своите цели, САБ използва следните средства:
1. САБ изгражда своя единна, демократична организационна структура, позволяваща и стимулираща участието на всички свои членове в осъществяване на поставените цели.
2. САБ осъществява своята дейност в сътрудничество и взаимодействие с КАБ; изгражда система от взаимовръзки с български, чуждестранни и международни организации, чиято дейност е свързана с осъществяване на поставените цели.
3. САБ изгражда система на контакти и осъществява взаимодействие с органите на управление и законодателната власт на Република България.
4. САБ организира издаването на собствени печатни издания; организира публикации в средствата за масова информация; поддържа собствен сайт в интернет.
5. САБ стимулира създаването на конкурентна среда в архитектурното проектиране, участва в организирането и организира архитектурни конкурси.
6. САБ стимулира, участва в организирането и осъществява експертна дейност при изработването и оценката на архитектурните решения.
7. САБ съдейства за развитието на архитектурното образование, разработва и осъществява програми за квалификация и преквалификация на своите членове.
8. САБ консултира и защищава авторските права на своите членове, когато такива права са му предоставени за колективно управление, на основание
чл. 40 от ЗАПСП.
9. САБ подготвя и осъществява публични дискусии по актуални обществено значими архитектурни проблеми.
10. САБ поддържа собствена библиотека и архив; поддържа и съдейства за развитието на Националния музей на българската архитектура.
11. САБ стопанисва собствена материална база: клубове, творчески и производствени бази.
12. САБ осъществява дейността си въз основа на финансовата си самостоятелност, собствени приходи и бюджет, изграждани в съответствие с настоящия Устав.
13. САБ програмира, планира и осъществява своята дейност въз основа на дългосрочни мандатни и годишни програми.

Чл. 15. - отпада

Част VІІІ. Членство

Чл. 18. Член на САБ може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е български гражданин, има висше образование по специалността архитектура,
и приема този Устав.

Чл. 19. За членове на САБ могат да бъдат приемани и дееспособни български граждани, които приемат този Устав и са с висше образование по промишлено и гражданско строителство, урбанизъм, ландшафтна архитектура, пространствен
дизайн, монументални изкуства, реставрация, екология, културология и други свързани с изграждането на архитектурната среда специалности.

Чл. 20. За членове на САБ могат да бъдат приети и дееспособни физически лица, които не са български граждани и които:
(1) Отговарят на образователните изисквания по чл. 18 и 19 и дипломите
им са признати от българското законодателство.
(2) Изявили са желание и безусловно приемат този Устав.

Чл. 21. (1) САБ приема за почетни членове дееспособни физически лица, които имат съществени заслуги за развитието на българската и световната архитектура.

Чл. 21. (2) САБ приема колективни членове, неправителствени и граждански организации, които подкрепят целите и средствата на САБ.

Чл. 22. (1) Редовното членство в САБ се придобива по решение на съответното дружество и се одобрява от УС.
(4) „Решението на дружеството”, вместо „Молбата”.
(6) Почетното членство в САБ се придобива по предложение на дружество
или член на УС и се одобрява от УС с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на членовете му.
(7) Колективното членство в САБ се придобива при заявено желание от съответната организация до УС и се одобрява с мнозинство повече от 2/3 от
гласовете на членовете на УС.

Чл. 23 и 24. - отпадат.

Чл. 25. Членуването в САБ се установява с регистър на членовете на САБ, който се поддържа от УС и членска карта.

Чл. 27. - отпада „стандартите за професионализъм”.

Чл. 28. (1) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават при други лица при смърт или при прекратяване на членството по други причини.

Чл. 28 (2) и 29. - отпадат.

Чл. 30. (1) С едностранно писмено волеизявление до Съвета на дружеството (вместо до УС).

Чл. 31. Въвеждащ текст - отпада „стандартите за професионализъм”.
Въвежда се (2) предупреждение за изключване.
(2) става (3) изключване.

Чл. 32. (3) - отпада „стандартите за професионализъм”.
(5) - редакция: системно нарушава разпоредбите на този Устав.

Чл. 33. – отпада.

Чл. 34. (ред.) - отпада „Управителния съвет”.

Чл. 35. (ред.) - отпада „с мнение”.

Чл. 36. (ред.) - последното изречение „събранието” (вместо „заседанието”).

Чл. 37. (1) Решението на Общото събрание на дружеството за изключване на негов член може да бъде обжалвано пред УС.
(2) УС може да върне за преразглеждане в дружеството решението за изключване. В този случай Общото събрание на дружеството е длъжно да се произнесе в едномесечен срок като вземе решение, което е окончателно.
(3) Решенията, свързани с изключването от САБ, се вземат след надлежно оформена и представена в срок покана за присъствие на заинтересованото лице.
(5) – отпада.

Част ІХ. Организационен строеж

Чл. 42. (ред.) (1) Дружеството е основна единица на САБ, в което неговите членове се регистрират, отчитат и участват в дейността му.
(2) Дружествата се формират на териториален принцип или въз основа на професионални и творчески интереси.
(3) Дружествата могат да се обединяват в сдружения на регионална, творческа или професионална основа.
Чл. 43. (2) – нова: Дружествата могат да се изграждат организационно от групи с по-малък брой от 20 члена, както и да обединяват обособени на териториален или друг признак групи.
Сегашни ал. 2 и 3 – отпадат.
(2) нова: Заварените към приемането на този Устав дружества с под 20 члена се преобразуват в групи.

Чл. 45. – отпада. Вместо него: Членовете на САБ са свободни да се обединяват свободно за извършване на други дейности, без това да изисква организационен статут.

Чл. 47. (2) т. 5 (ред.) „дарения на САБ, предназначени по волята на дарителя за конкретното дружество.”.

Х. Ръководни органи

Чл. 65. (1) Върховен орган на САБ е Общото събрание на САБ.
(2) Общите събрания на САБ са редовни (всяка година) и отчетно-изборни на всеки четири години.
(3) Редовните общи събрания на САБ се формират (състоят) от делегати на всички дружества на САБ.
(4) В отчетно-изборните общи събрания имат право на участие и се поканват за участие всички редовно отчетени през тригодишния (четири) мандат членове на САБ.
(5) Броят на делегатите на дружествата на редовното общо събрание на САБ се определя като общият брой на членовете се раздели на 10.

Чл. 66. (1) „Редовното общо събрание на САБ ...” (вместо Общото събрание).

Чл. 69. (2) (ред.) На редовните общи събрания на САБ задължително присъстват членовете на УС и КС. Те нямат право на глас, ако не са избрани за делегати.

Чл. 71. (1) УС на САБ е в състав от 21 души.
(2) Членовете на УС на САБ се избират за срок от 4 (четири) години.

Чл. 73. УС на САБ се формира на базата на предложение за:
• Председател на УС на САБ
• Ръководители на комисии (по направления) – 6 души
• Регионални представители, както следва: 6 души по регионите от страната
и 9 души регион София

Чл. 74. (3) – нова: „Предложения за членове на УС и Председател може да направи и действащият УС”.
(3) – става (4).
Чл. 76. – отпада в този вид.
Нов чл. 76. За редовно избран Председател на УС на САБ и членове на УС се считат кандидатите, получили най-голям брой гласове.

Чл. 77. (7) – (ред.) „приема и внася за одобрение”.

Чл. 79. (1) Към УС на САБ функционират следните постоянни комисии:
• Съюзно-организационна дейност
• Творческа и професионална дейност
• Обществени и международни контакти
• Медийна и информационна дейност
• Социална дейност
• Финансова и стопанска дейност.
(2) Към УС на САБ могат да се създават временни комисии и работни групи.
(3) Членовете на комисиите и работните групи се избират по предложение
на членовете на УС и дружествата.
(4) Постоянните и временни комисии и работните групи са помощни
организационни структури към УС. Те се ръководят в своята работа от решенията на УС и Общото събрание.
(5) Решенията и предложенията на постоянните, временни комисии и
работните групи към УС имат препоръчителен характер.

ХІІ. Предмет на допълнителна стопанска дейност

Чл. 98. (1) – (ред.) да се замени „градоустройство” с „урбанизъм”.
(6) – отпада.

ХІV. Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

§ 1. – редакция: „урбанизъм”, „ландшафтна архитектура”, „художествен синтез”, „архитектурна публицистика”.


ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. „Нормите за професионална етика” се заменя навсякъде с „Европейски дентологичен кодекс”.
2. Арх. Б.Рибарова настоява за отделна комисия по нормативна уредба и авторско право.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНАТА ГРУПА:
арх. Тодор Булев
арх. ДД.

ОПИС на постъпилите материали за изменение УСТАВА на САБ в периода 2004 – 2008
1. Заповед № 25/11.03.2008 на Председателя на УС на САБ за временна работна група за подготовката на предложение за изменение Устава на САБ

2. ДЕЙСТВАЩ УСТАВ на САБ – приет на ХІІ ОС на САБ/ 1-3 юни 2001, изм. и доп. от ХV ОС на САБ/ 29-30 май 2004

3. Дискусия за нов Устав на САБ (Проект – Основни пирнципи) – арх. Т. Булев 21-24.04.2006, 31.03.2008

4. Предложение за изменение Устава на САБ – арх. Св.Шаханова, арх. В.Вълчев – 31.03.2008

5. Извадка от стенограма на ХVІІІ ОС на САБ – предложения за промени в Устава на САБ – 16.06.2007

6. Тезиси за промени в Устава на САБ – арх. Ив.Станишев – 07.06.2006

7. Предложение за ХVІІІ ОС на САБ – арх. Ат.Тосев, арх. П.Въжаров - 06.06.2007

8. Предложение от софийски дружества за нов Устав на САБ – 18.04.2006

9. Предложение за изменение и допълнение Устава на САБ – от творческо сдружение „К.Фичето” – 18.05.2004

10. Предложение за изменения в Устава на САБ – арх. В.Вълчев 10.05.2004

11. Предложения за осъвременяване Устава на САБ – арх. Н.Куцаров - 09.05.2004

12. Предложение за промени Устава на САБ – от УС на САБ – 04.03.2004 (2 екз.)

13. Схеми – 2 варианта

14. Европейски дентологичен кодекс – за лицата, предоставящи услуги в областта на архитектурата – 14.10.2005

15. Норми за професионална етика на българския архитект – приети от разширен УС на САБ – 26-28.11.1999

16. Стандарти за професионализъм в архитектурната професияИзготвил описа:
арх. Д. Доспевска

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите