Заявление за достъп до инф. относно РК Нова

Go down

Заявление за достъп до инф. относно РК Нова

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Сря 25 Авг 2010, 2:30 pmДо Председателя на Камарата на архитектите в България


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


от арх. Калина Тодорова Павлова,
носител на специална награда - приз за изключителна гражданска смелост
в борбата за обществения интерес в България
Уважаеми господин Председател,


На основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и с оглед отговорно гражданско и професионално поведение гарантиращо прозрачност,

МОЛЯ да ми бъде предоставена следната информация и да ми бъдат предоставени копия от относимите документи:1. Всички протоколи и съставени документи от заседания на Регионална колегия Нова и Регионална колегия София и техните ръководства за периода от създаването на РК Нова до момента на предоставяне на информацията по това заявление.

2. Всички взети решения от ръководствата на Регионална колегия Нова и Регионална колегия София за периода от създаването на РК Нова до момента на предоставяне на информацията по това заявление.
МОЛЯ информацията да ми бъде предоставена по електронна поща на адрес:


С уважение: ......................................... арх. Калина Павлова


18.08.2010 г.
гр. ВарнаПоследната промяна е направена от арх.Калина Митева-Павловa на Пон 13 Сеп 2010, 5:45 pm; мнението е било променяно общо 1 път

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

КАБ отказва достъп до информация

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Пон 13 Сеп 2010, 2:55 pmUploaded with ImageShack.us

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Отказът е обжалван пред Адм. съд София-град

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Пон 13 Сеп 2010, 5:47 pmЧРЕЗ Председателя на Камарата на архитектите
в България /КАБ/
ДО Административен съд София-градЖ А Л Б А

от арх. Калина Тодорова Павлова,
носител на специална награда на Български хелзинкски комитет,
приз за изключителна гражданска смелост в борбата за
обществения интерес в България,
п.код 9002 гр. Варна,
тел.: 0899229006

СРЕЩУ
писмо отговор изх. № 246 от 25.08.2010 г., получено на 26.08.2010г. с което Председателя на КАБ отказва достъп до информация по заявление за достъп до информация изпратено по поща с обратна разписка на 18.08.2010г. и получено в КАБ на 20.08.2010 г.


УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ,

С горепосоченото писмо Председателят на КАБ е постановил по същество отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, поискана му на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и да ми предостави копия от относимите документи:

1. Всички протоколи и съставени документи от заседания на Регионална колегия Нова и Регионална колегия София и техните ръководства за периода от създаването на РК Нова до момента на предоставяне на информацията по това заявление.
2. Всички взети решения от ръководствата на Регионална колегия Нова и Регионална колегия София за периода от създаването на РК Нова до момента на предоставяне на информацията по това заявление.

Писмото отговор е по същество незаконосъобразен отказ от предоставяне на достъп до поисканата информация и моля да го отмените на основание чл.146 т.2, 3, 4 и 5 от АПК.

По отношение на развитите в писмото отговор на Председателя на КАБ доводи за отказ на достъпа до обществена информация твърдя, че тези доводи са напълно незаконосъобразни и следва да бъдат отменени като такива, а Председателя на КАБ да бъде задължен да предостави пълен достъп до поисканата информация.

На първо място съгласно чл.3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, закона се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1, а именно различни от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Именно такъв публичноправен субект представлява Камарата на архитектите в България /КАБ/, тъй като КАБ е създадена по силата на закон и изпълнява функция предвидена със закон – Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/. По силата на този закон КАБ е субекта, който регулира изцяло упражняването на професиите архитект, ландшафтен архитект и урбанист. Съгласно чл. 5 и чл. 6 от ЗКАИИП, КАБ издава удостоверения за правоспособност, поддържа и актуализира регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в "Държавен вестник" , следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага наказанията, предвидени в този закон, приема методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, изготвя професионален кодекс на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите и упражнява контрол по спазването му, не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове, създава условия за свободен избор на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти от страна на клиента (инвеститора), поддържа конкурсното начало в проектирането и т.н. Следователно със закона е определена функцията на КАБ и тя е важна и необходима част от обществения живот в Република България. Поради това и информацията събрана или създадена от КАБ е обществена информация по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и касае обществения сектор, свързана е с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на публичноправен субект.

На второ място със заявлението е напълно спазен чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ като е подробно описана исканата информация. Исканата информация е - всички протоколи и съставени документи от заседания на Регионална колегия Нова и Регионална колегия София и техните ръководства и всички взети решения от ръководствата на Регионална колегия Нова и Регионална колегия София за даден период от време, а именно за периода от създаването на РК Нова до момента на предоставяне на информацията по това заявление. Както е служебно известно на Председателя на КАБ, РК Нова е създадена с негова Заповед № РД-19-148/06.01.2010г. и следователно периода от време, който е описан в заявлението за достъп до информация е достатъчно ясен и кратък - 8 месеца, за да са лесно изброими и напълно ясно определими всички изискани със заявлението документи и взети решения от съответните Регионални колегии на КАБ за този период от време.
Съгласно Устава на Камарата на архитектите в България чл.40, ал. 5 – „Редовно Общо събрание на регионалната колегия се свиква ежегодно” и следователно исканите със заявлението протоколи и съставени документи от заседания на Регионална колегия Нова и Регионална колегия София ще са налични ако до момента на предоставяне на информацията по заявление се е провело заседание на общите събрание на съответните регионални колегии. Съгласно чл.32, ал. 1 – „Управителният съвет на Камарата заседава редовно всяко тримесечие и взема решения при задължителен кворум шест члена от избраните от Общото събрание и половината от председателите на регионалните колегии” и ал. 3 – „На заседанията се водят протоколи, които се съхраняват в протоколна книга”’. За Управителните съвети /УС/ на регионалните колегии /РК/ се практикуват и по-чести заседания, но рядко се случва УС на дадена РК да заседава повече от два пъти месечно, което означава, че исканите със заявлението всички протоколи от заседания на ръководствата на РК Нова и РК София за посочения период не биха могли да са повече от 32 протокола и са ясно определими.
Със заявяването в писмото отговор, че исканата информация е неясна, Председателя на КАБ формализира и затруднява излишно достъпа до обществена информация, което е в разрез с принципите и духа на ЗДОИ. Също така основанията за отказ от предоставяне на достъп до информация са изчерпателно описани в чл. 37 от ЗДОИ и констатациите за неяснота на исканата информация не могат да са мотив за отказа й. Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ в случай, че задълженият по ЗДОИ субект е счел, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, той е длъжен да уведоми заявителя и да му предостави правото да уточни предмета на исканата обществена информация. В случая Председателя на КАБ не се е съобразил с това мое законово право и не е извършил необходимите действия, съгласно ЗДОИ по уведомяването ми и предоставянето ми на срок за уточняване на заявлението за достъп до информация.

На трето място, посочването в заявлението, информацията да ми бъде предоставена по електронна поща имаше за цел да улесни максимално КАБ като не ги ангажира с материални разходи за предоставянето на информацията като разходи за хартия или технически носител. След като Председателя на КАБ е преценил, че тази форма на предоставяне на информацията не е изгодна на КАБ, той е трябвало да се позове на чл. 27 от ЗДОИ и да предостави информацията във форма, която той да определи, но не и да отказва достъп до информацията. Във всички случаи обаче следва да се има предвид чл. 20 от ЗДОИ и това, че „Достъпът до обществена информация е безплатен” и „Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето”.

На четвърто място, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ – „Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение”, какъвто е конкретния случай и съгласно писмото отговор на Председателя на КАБ, „в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя”. В случая Председателят на КАБ не е изпълнил това си задължение, а вместо това неправилно ме отпраща да подавам нови заявления до регионалните колегии. В действителност обаче по всичко изглежда, че цитираните от Председателя на КАБ регионални колегии не са отделни юридически лица, а подразделения на ръководената от Председателя КАБ. В закона не се предвижда те да имат отделна правосубектност, поради което всъщност информацията се притежава от представляваната от Председателя Камара на архитектите в България. Събирането на информацията от регионалните колегии е въпрос на вътрешна организация на работата по заявлението ми за достъп, а не на препращане на заявлението от един задължен по ЗДОИ субект на друг. Предвид изложеното се явява неправилна и в нарушение на чл.33 от ЗДОИ констатацията в обжалвания отказ, че КАБ не притежава исканата информация.

С оглед всичо гореописано, МОЛЯ да отмените писмото отговор на Председателя на КАБ, което е по същество незаконосъобразен отказ от предоставяне на достъп до поисканата информация, да задължите Председателя на КАБ да предостави пълен достъп до поисканата информация и да ми присъдите направените разноски по делото.

Приложение: 1/ заявление за достъп до информация
2/ писмо отговор изх. № 246 от 25.08.2010 г
3/ препис от жалбата и приложенията

Гр. Варна, 09.09.2010 г. С уважение: ( ) / Калина Павлова /


арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Заявление за достъп до инф. относно РК Нова

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите