МРРБ ФУНКЦИИ

Go down

МРРБ ФУНКЦИИ

Писане by арх.Калина Митева-Павловa on Чет 07 Май 2009, 7:46 pm

Дирекция "Устройство на територията и проекти"


Директор: Лидия Станкова - LStankova@mrrb.government.bg

Отдел "Национални експертизи"
Началник отдел: Илко Илиев

Отдел "Устройствени проекти"
Началник отдел:

Функции:
1. Извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на устройството на територията, прави предложения и съвместно с компетентните дирекции на министерството и други администрации разработва проекти на нормативни актове по устройство на територията.
2. Разработва методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, в т.ч. оказва методическа помощ на общинските и областните администрации.
3. Оказва методическа помощ и при необходимост нейни експерти участват в дейността на експертните съвети по устройство на територията към областите и общините.
4. Изготвя становища и съгласува проекти на устройствени схеми и планове и техни изменения съгласно Закона за устройство на територията.
5. Изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи, отнасящи се до устройството на територията.
6. Подпомага разработването на Национална устройствена схема като инструмент за управление на територията за определяне стратегическите направления на развитие в производствените зони, прилежащите територии на транспортните коридори, зоните за туризъм, крайбрежните зони и др.
7. Съгласува предложения за промяна на предназначението на земеделски земи и на земи и гори от горския фонд и представлява министерството в Комисията за земеделски земи и в комисиите по рекултивация при Министерството на земеделието и храните, в Националния съвет към Държавната агенция по горите, в Междуведомствения експертен съвет за ликвидиране на последиците от рудодобива и уранодобива към Министерството на икономиката и енергетиката и във Висшия експертен съвет на Министерството на околната среда и водите.
8. Възлага изработването на експериментални проекти в областта на устройството на територията.
9. Подпомага провеждането на работни срещи и семинари по прилагането на нормативната уредба за устройство на територията.
10. Проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания, сигнали и жалби на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията.
11. Участва в български и международни органи и организации по устройство на територията (СЕМАТ) към Съвета на Европа, в Комитета по населените места към Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) и др., осигуряващи дейността по европейска интеграция и хармонизиране на законовите и подзаконовите нормативни актове с европейските норми и стандарти.
12. Осигурява дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), назначен от министъра за разглеждане на проекти за: Националната комплексна устройствена схема и районни устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове с обхват повече от една област, за селищни образувания с национално значение, парцеларни планове за обектите на транспортната техническа инфраструктура и техните изменения, както и специфични правила и нормативи инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет, инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение.
13. Изготвя протоколи от заседанията и предлага на министъра за утвърждаване решенията на НЕСУТРП организира, поддържа и осигурява ползването на архива на НЕСУТРП извършва необходимата координация на държавната експертиза с други ведомства.
14. Подготвя актовете на министъра за разрешаване изработването на общи устройствени планове, финансирани от държавния бюджет, на подробни устройствени планове с обхват повече от една област, за обекти с национално значение и за селищни образувания с национално значение, парцеларни планове за транспортната техническа инфраструктура и техните изменения.
15. Подготвя актовете на министъра за одобряване на специализираните и районните устройствени схеми за територията на повече от една област, на общи устройствени планове за селищни образувания с национално значение, на подробни устройствени планове с обхват повече от една област, за селищни образувания и обекти с национално значение и парцеларни планове за транспортната техническа инфраструктура и на техните изменения.
16. Проучва предложения на общинските съвети, предлага на министъра решения за допускане на отклонения от правилата и нормативите за застрояването и подготвя акта на министъра за допускането им.
17. Подготвя актовете на министъра за разрешаване на временни строежи за нужди, свързани с организация и механизация на строителството, и за нужди, свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване и рекултивация на нарушени територии за обекти, за които министърът издава разрешение за строеж.
18. Подготвя за съгласуване от министъра на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично от републиканския бюджет, и за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение.
19. Подготвя за одобряване инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение и подготвя разрешения за строеж.
20. Води регистър на въведените в експлоатация строежи, издава удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти в правомощията на министъра.
21. Води регистър на техническите паспорти на завършените строежи, за които министърът е издал разрешения за строеж.
22. Подготвя заповеди, с които се определят състави на специализираните експертни съвети по устройство на териториите, свързани с отбраната и сигурността на страната.
23. Съвместно с другите компетентни дирекции участва в наблюдението и оценката по прилагането на устройствени схеми и планове, засягащи националния интерес, и по изпълнението на инвестиционни проекти с национално значение.
24. Оказва методическа и експертна помощ по прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

арх.Калина Митева-Павловa

Брой мнения : 854
Location : Varna
Registration date : 03.12.2007

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите